ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ

ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

June, 2018 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಹೈಕುಗಳು

( ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಪಾನಿ ಹೈಕುಗಳ ಅನುವಾದ )


೦೧.
ಒಣಗಿದ ಹುಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳೆವುದು ಒಂದಿಂಚು ಅಥವ ಎರೆಡು --- BASHO

೦೨.
ತೆರೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಮತ್ತೇ ಗೆಳೆಯರಾದವು --- TEISHTITSU

೦೩.
ಅವಸರವೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅರಳುವುದಕ್ಕೆ ದ್ರಾಕ್ಷಾಮರ ನಮ್ಮ ಮುಂಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ---- ISSA

೦೪.
ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗಲೂ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ---- BASHO

೦೫. ಮನೆಯ ಬಾತುಕೋಳಿತೆಲೆಯೆತ್ತಿತ್ತು ಜಗವ ನೋಡಬಹುದೆಂದು ಬಾವಿಸಿ ---- KOJI