ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ

ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

April, 2018 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

.................

ಅರಳೀ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ
ದಾರಿಹೋಕರಿಗೆಲ್ಲಾ
ಮುಖ ತೋರುತ್ತಿದ್ದವನ
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಪವಾಡದಲ್ಲಿ
ಹಲವು ಬಾರಿ
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಬೀಸಿದಾಗ
ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು