ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ

ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

January, 2014 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಪುರಾಣ

ಏನೇ ಆದರೂ ಅದೊಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ
ನೇರ ಸಣ್ಣಗೆ ಚೂಪಾಗಿ ಎದ್ದು ತೋರುವಂತದ್ದು
ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸವಾಲೆಸೆದಿದ್ದಿದೆ
"ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡೀನೂ ಕದಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ"
ಅದರ ಗುರುತು ನೆನಪು
ಎಂದಿನಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ

ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯವೆನಿಸಿದ್ದು
ಅದರ ಏಕಾಂತ - ಒಂಟಿತನದ ಅಹಂಕಾರ
ಹಾಗಂತ ಸಂಘ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ
ಒಂಟಿ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯೋಲ್ಲ
ಅದು ಹರಡಿಕೊಂಡೆ ಬೆಳೆಯೋದು
ಆದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೋಪ ಅದರ ಮೇಲೆ

ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯ ನೆನಪು ಎಷ್ಟೇ ಗಾಢವಾಗಿದ್ದರೂ
ಹೆಸರು ನೆನಪಿಗೆ ಬಾರದಂತಾಗಿ
ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತ
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ