ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ

ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

August, 2012 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಸೃಷ್ಟಿ

ಚಿಕ್ಕೋನಿದ್ದಾಗ ನಾ ಬರೆದ ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ, ಮನೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನನ್ ಹುಡುಗೀಗೆ ಇಂದೇ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ.
ಈಗ ತನ್ನ ಚಿತ್ರ ಬರಿ ಅಂತಾಳೆ, ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತ?
ನಾ ಕವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕವನ ಬರೆಯೋದು ಕಲಿಸು ಅಂತ ರಚ್ಚೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ.
ನನ್ ಹುಡುಗಿ ಬಸುರಿ ಈಗ
ತಾ ಹೆರುವಾಗ ಪಡೋ ನೋವನ್ನ ಕವನ ಆಗಿಸ್ಬೇಕಂತೆ.
ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ತು ನನ್ ಹುಡುಗೀಗೆ ಮಗೂನಂತೆ ನನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತಂತೆ ನನ್ನ ಮಗು
(ಈ ಕವನಾನ ನನ್ ಹುಡುಗೀಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ)