ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ

ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

May, 2012 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಮಹಾನವಮಿ

ಮಹಾನವಮಿ- "ಅಸ್ಮಿತೆಹಾಗೂಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನಡುವಿನಜೀವಿತಪ್ರಜ್ಞೆ" ಅಂತ ಒಂದುಕವನಬರ್ದೆ.
ಮೊದಲಲ್ಲಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ-ಉತ್ತರ-ಅದರನೋವೂಸಂಕಟ ಸತ್ಯ-ಮಿಥ್ಯ-ಅದರೊಂದಿಗಿಷ್ಟುಪರಮಸತ್ಯ, ಜೊತೆಗಿರ್ಲಿಅಂತ ಕೆಂಡದಲ್ಲಿಸುಟ್ಟಮನುಷ್ಯ ಅವ್ನಬೂದೀಲಿಅರಳಿದಹೂವಿಗೊಂದುದುಂಭಿ ಆದುಂಭಿಗಾಗಿಮನುಷ್ಯನಸರ್ವತಂತ್ರಪ್ರಯತ್ನ. (ಅದೇಮನುಷ್ಯಾನಅಥವಾಬೇರೆಯಾರಾದರೂಆಗಿರ್ಬೋದಾ...?)
ಕವಿತೇನಮುಂದುವರಿಸ್ಲೇಬೇಕು, "ಹುಡುಗಿಯಮಾತೆತ್ತದಕವಿತೇನಬರೆಸಿಬಿಡು" ಅಂತಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ತಾಯಿಮತ್ತೆಹುಡುಗಿ, ಒಂದಿಷ್ಟುಹಾಲು ಅಂತಏನೇನೋಬರ್ದು ಕಡೆಗೆಬರ್ದೆನೋಡೀ "ಬರೆಸಿಬಿಡು, ನಾಎಡವಿಬಿದ್ದತೆಲೆಬುರುಡೆಯಹಣೆಬರಹವನ್ನ ಒಂದುಕವಿತೆಯಾಗಿ"
ಕವಿತೇನೂಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. "ಸತ್ತಹಲ್ಲೀನಆಯ್ಕೊಂಡುತಿಂತಿದ್ದಮನುಷ್ಯ ಮುಟ್ಟುನಿಂತಸೂಳೆಮನೇಗೋಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಮಾಡ್ಕೊಂಡ"
ಆಕಡೇಸಾಲಲ್ಲಿನಮ್ಮೂರದಾಸಯ್ಯಹೇಳ್ದ "ಮೀರ್ಬೇಕುಅಂತಂದ್ಕೊಂಡವ ಅನ್ಬವಾನೇಮೀರ್ಬಿಡ್ಬೇಕುಕಣಾ" ಅಂತೇಳಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ.
ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕವನಾನ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದೂ ನಂಗೆ ತಿಳೀತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾನೂ ಈ ಕವನಾನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ....

ಕಥೆ ಸಂಖ್ಯೆ ೨

{ಆತ್ಮೀಯರೆ,
ಕಥೆ ಸಂಖ್ಯೆ ೨ ರಲ್ಲಿ, ಕಥೆ ಸಂಖ್ಯೆ ೧(ಕಥೆ ಸಂಖ್ಯೆ ೧) ರ ಹಲವು ಪಾತ್ರಗಳು, ಹಾಗು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗುವುದರಿಂದ, ಕಥೆ ಸಂಖ್ಯೆ ೨ ರ ಓದಿಗೆ ಕಥೆ ಸಂಖ್ಯೆ ೧ ಅವಶ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೊದಲು ಕಥೆ ಸಂಖ್ಯೆ ೧ ನ್ನ ಓದಿ, ನಂತರ ಕಥೆ ಸಂಖ್ಯೆ ೨ನ್ನ ಓದಿ..... }ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ಕತೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬರೀತ ಕೂರೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ, ಬರ್ದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಸರೀ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹರಿದು ಹಾಕೋದು. ಹೀಗೇ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಯಾಕೋ ಕತೇ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಬರೀಲೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಸಿವು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ಕತೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾಗ, ಕತೆ ನಿಜ್ವಾಗಿ ನಡೆದಿರಬೇಕ? ಅಥವಾ ಅದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಾ? ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯಾ ಎರೆಡೂ ಬೆರೆತಿರಬೇಕ? ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಡಿದ್ರೂನೂ, ನಾನೇನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನೇನೂ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ, ವಿಮರ್ಷೆ ಹಾಳೂ- ಮೂಳೂ ಓದಿದವ್ನಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕಥೆ ಸಂಖ್ಯೆ ೧ ನ್ನ ಬರೆದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳೀಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಂಗೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬೇಕು ಅಂತ.? ಆದರೂ ಮುಂದೆ ಏನಕ್ಕಾದರೂ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂತನ್ನಿಸಿದರೆ ಇರಲಿ ಅಂ…